Skrevet av Emne: RANDOM SHOUTS!  (Lest 133045 ganger)

Zaty

 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1366
 • <3 Jinnai <3
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #50 på: 10. mar, 2011, 14:14 »
EG ER ENIG!
FFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUU

Klikketiklikk :D

Tahami

 • Senior Fur
 • ****
 • Innlegg: 582
 • (ㅎ___ㅎ✞)७ *Real Norwegian Trolling*.
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #51 på: 10. mar, 2011, 18:04 »
BOOOOREAAAAAAAAAALIIIIIIIIIIIIISSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!                                                                                     *spam* :B
[inserts passende signatur]

Cirkumfleks

 • Aktiv Fur
 • **
 • Innlegg: 115
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #52 på: 10. mar, 2011, 18:16 »
R̨̻̹̼̻̩͈̔̋̏̂ͫ͜ͅe̶͙͎ͦ͆ͫ͌ͪ̈́̋̔̀a̵̠̱̫̲̲̱̳̒̊͢͠p̡̲͔̉̂̏e̡̝͒ͤ͊͌̒̐̌ͨ̍͜ͅŗ̵̞̝̱͚̦͎͉̜̙̈́͐̏̅̒̏̕ ̧̛̞͋ͨͩ̑̑̑̿ͨͥ͢Ṙ̛͙̮̺͌̂͜ͅeͤ̑͋̄͠͏̼̺̦͓̦a̴̶̺̦̪̤̫̹̗͔̮ͬ̿͟p̶͇̬͉͙͖̓ͯ̂͢ę̤͔̝̲̹ͫ̿ͫ̃̈́ͭ̉͑r̓͂̿ͤ̀͠͏̞̫ ̧̤̦̲͕͇̟̖̣͓̿ͭ̓͂͊ͭ͒̈̕͢t̙͙̦̮̼̹̘̞̽̐͑̓ͫ̿̄̍͞͠͠ḫ̩̜̤̻̖̮̐́̂͛̕a̡͉͚̜̼͛ͩ̊͜ṯ̭̪͚̲͔̟͋̄̇́̊̾̚͠s̭̊ͥ́͑́ͨ͊͆ͨ ̯̖̽ͫ̕͞ẃ͚͖̼̼̞̱̟̍ͯ͋ͥ͛̒̆ḫ̡͙̥͈̾̋͗͌͑ͬ̚͢a̱͖͋̒͗̽̒ͬ̕͢t̲̲̯ͮ͛͑͋ͬ ̴̨̟̜͎̙̺̲̋ͨͩ̉ͅp̴͖̪̩̜̰̱͚̮ͤͫͨ̉͋ͣ͐̉e̤͉̩̺̘̲̖ͦ̉͂͌̍̎o͎̖̲͈͔̤̎̀p̴͉̹̰͖̹͒͂̈̆ͨͭ̾ͪ́̚l͑ͭͤ͟͏̖̩̼̣̝̟͇ė̢̫̺ͦ̈̉́ ̵͎͓̋̍͒̈́̾̎͒̚c̷̨͔͓̙̪̘̪̲͔̀̅ͦ̈́ͪ̊͛̔͘ȃ̴̸̫͇̲̑ͥ̇͛ͮ̇l̮̘͉̮̋ͮ͆̕ͅl͍͙̭̈́ ̮͔̬̤̪̥̟ͧ͒̿̉̀̎͡m̗̥̱̀͒͗̚̚ͅë̸͙͈̪̜̖̯͖̯́̀͊̎ͤ͠
̗̞͓̼͇̍̂͝W̸͇̙̟̹̖͉͙͐̈́ͨͭ́̑͐͌͠͠h̸͗ͅy̛̪͕͐̔ͪ͋̔?̒͐͑̓͏̜͔̟͓̻̮
̸̘̹͓̬̤̠̽͊̾̾̚͢͝C͇̥͔̹̮̈́̈̃͑̈́̊͑̅͟͟ͅạ̩͇̰̭̙̖̞ͫ͋ͩ͐ͪ̔̒̂ͭ́͠u̜͚̣̩̩̲̱̰͛̀͞͠s̨͇͎̬͗̇e̢̧̮̼͙̍ͥ͆͗͘ ̺͊ͫͫ͝t̵̬̼̗͖͔͉̲͈ͣͧ̌͌͡ͅh̤͔͉͖ͧ͂ͬ̿̏͒̒ͩ́e̵̮̬͓̙̖͉ͩ̑ͧ̓̔̕͢y̥̺͔͔̰̮͍ͮ̌̓̓͊̿̀̾ͅ ̩̫̣̞̔̎̾̿͡ȃ̞̺͆ͪ̋̇ͣ͒͢l̾̽ͥ͆̌͏҉̟̝̞̘̳̙̳l̗̗̱͖̲͍̣̯̞͐̍ͭ ͎͖̺̱͙̞̂͛̽͘͡ḏ̴̞̍ͨ͐̏̄̃́ì̠͇̞͛͋ͩ͊ͮ̄ẻ̷̮̭͕̀̃͟͡
̸̬̙̂ͣ͒ͮ̈́ͬ͗ͯ͟W͙̗͍̦̩͕͇̆̾̅ͥ͂̒̿̾̏̕h̩̫̀͆̑͟ĕ̶̯͓̣͕̇̒͑ͪͮ̇̋͜͠n̴̛̞̞̈́͒̂͑̊̎ ̷̟̥̩͙̼̞͊̂̏̉̒̿Ȉ̷̛͉̦͕̱̹̱͕ ̵̵͉̥̯̰̥̩͖̄̒s̮̞̫̞̹̯̦̓i̢̥̣̭̯͌̃ͦn̢̻̥̘̒̓ͨ̓ͥ̓ͣ̌ͭg̐͠͏͎ ͖̳̹̰͍͚̮ͬ̈́ͧͯ̄̚͞͡I̦̮̲͓̓̊̑̏̂͒̀̋͘͟ͅ ̮̮͔̝͍͕̙̋̂̉ͦͤ̅̔́ͅe͇̫̦̝̘̠̭̋̐̀n̡͕͇̗̭ͤ̆̕d̵̷͖̜̲̭̩͚̿̊̃̈́̅ ̵̢̧̲̺̰̼͖͓̘̰̠͐̈́ͤ̇ͣt̶̻͎͎̣̥̊͆̂̕ḩ͒̑̆ͬ̿ͭ̾͌҉̝̯̬̳͉̻e̟̺͎͈ͮͩ͋̓̃͑ͥ͋̚͟ͅi̺̲͑ͧ̓ͯ͝r͛ͯ̂̆̔̈́́̚҉̺͖̜̺̭̤͇ ̧͓̞̟̥̯͌̓̃͆̈́̋ͅͅl̬̲̱̫ͣ̌i̡̩̘̥̗̭͗͊͊͗͡͝v̹̲͓̤ͧ̐ͨ̈́̄ͦẽ̡̯̗̳̺̝͉̳̋s̟͍̙̻̝͓͓̔̑͑͐̃ͣ̑̀.̸͓̇̌̔̽ͅ.̧̫̝̟͋͐̄

Skarpen

 • Global Moderator
 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1961
 • pu5
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #53 på: 10. mar, 2011, 18:20 »
HADDE JEG HATT EN ØKS TILGJENGELIG PÅ JOBB IDAG HADDE VI HATT 2 KUNDER MINDRE OG JEG HADDE HATT EN SJEF MINDRE Å BRY MEG MED!
  ♥   

Tahami

 • Senior Fur
 • ****
 • Innlegg: 582
 • (ㅎ___ㅎ✞)७ *Real Norwegian Trolling*.
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #54 på: 10. mar, 2011, 18:25 »
ØKS FTW!


OH GOD MOTHERFU***** LEKSE!!!
[inserts passende signatur]

Jinnai

 • Overaktiv Fur
 • ***
 • Innlegg: 458
 • Friendly much
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #55 på: 10. mar, 2011, 21:47 »
BLACK!!!
You know my name is Eggman! It's Eggman!!

Corona

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 2297
 • Queen Bitch
  • Vis profil
  • FurAffinity
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #56 på: 10. mar, 2011, 21:59 »

Kixt

 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1049
 • Maritime Engineer
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #57 på: 11. mar, 2011, 00:40 »
THE WORLD WILL END IN 2008!!!

Cirkumfleks

 • Aktiv Fur
 • **
 • Innlegg: 115
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #58 på: 11. mar, 2011, 01:45 »
HI THAR U WANT CANDY?

I WON'T LET U HAVE ANY!!!!

Corona

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 2297
 • Queen Bitch
  • Vis profil
  • FurAffinity
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #59 på: 11. mar, 2011, 01:47 »
DA KAN DU FÅ GODTERI AV MEG

DET LIGGER I LOMMA MI, VIL DU KJENNE ETTER?

Zaty

 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1366
 • <3 Jinnai <3
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #60 på: 11. mar, 2011, 08:21 »
ÆSJ SÅ EKKELT

Klikketiklikk :D

Atrox

 • Global Moderator
 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 3199
  • Vis profil
  • FA
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #61 på: 11. mar, 2011, 09:31 »
JEG FUCKINGS HATER BIER!!!!!!

Wolftale

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 5230
 • The Arctic folf of Waterlilies
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #62 på: 11. mar, 2011, 10:43 »
SKJERMBILDET SNUDDE SEG PÅ HUET TAKKET VÆRE OKSYGENBOKA, OG VED Å TRYKKE VILT PÅ TASTATURET KLARTE JEG Å FÅ SKJERMBILDET NORMALT IGJEN - I AR AWESUM!

Ziggy Wolf

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 2765
 • Shaman of the northen tribe
  • Vis profil
  • http://www.furaffinity.net/user/ziggywolf/
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #63 på: 11. mar, 2011, 11:09 »
LOOK AT MY HORSE, MY HORSE IS AMAZING, GIVE IT A LICK  IT TASTES JUST LIKE RAISINS....

Corona

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 2297
 • Queen Bitch
  • Vis profil
  • FurAffinity
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #64 på: 11. mar, 2011, 12:28 »
JEG KLØR PÅ LÅRET!

AAAAARGH
*bli gal*

Cirkumfleks

 • Aktiv Fur
 • **
 • Innlegg: 115
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #65 på: 11. mar, 2011, 13:06 »
JEG FUCKINGS HATER BIEBER!!!!!!

FIX'D DAT FOR U

Wolftale

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 5230
 • The Arctic folf of Waterlilies
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #66 på: 11. mar, 2011, 13:23 »
SNART HELG, SÅ SLAPP AV Å GJØR SOM DENNE HUNDEN;

Zaty

 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1366
 • <3 Jinnai <3
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #67 på: 11. mar, 2011, 13:26 »
SNART HELG, SÅ SLAPP AV Å GJØR SOM DENNE HUNDEN;

MILEY!!!!!

Klikketiklikk :D

Freke

 • Senior Fur
 • ****
 • Innlegg: 963
 • Hvorfor mure seg inne når man kan more seg ute?
  • Vis profil
  • To my Furaffinity!
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #68 på: 11. mar, 2011, 20:10 »
UGG UGG UGG PØLSE MED LUGG!
"Life is like a dogsled team. If you ain't the lead dog, the scenery never changes." ~ Lewis McDonald Grizzard, Jr.

Skype navn: Loniler       (hvis dere skal sende meg venne inv på skype plz merk den men forumnavnet ditt eller noe xP)

Zaty

 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1366
 • <3 Jinnai <3
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #69 på: 11. mar, 2011, 20:21 »
SOM VI SA DA VI VAR SMÅ;
KOM OG KJØP, KAFFI OG LØK!

Klikketiklikk :D

Cirkumfleks

 • Aktiv Fur
 • **
 • Innlegg: 115
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #70 på: 11. mar, 2011, 23:08 »
HVEM ER JEG!?

Craziux

 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 2366
 • Mwahahahaha!
  • Vis profil
  • Furaffinity
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #71 på: 11. mar, 2011, 23:36 »
UHM... SJOKKOLADE!?!
Furaffinity: Chronowolf - Weasyl: Chronowolf
SoFurry: Chronowolf - Second Life: CrazieHusky

Skarpen

 • Global Moderator
 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1961
 • pu5
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #72 på: 12. mar, 2011, 03:58 »
JEG FLYTTER OM 14 DAGER! ;DD;D;D;D;D;D;D
  ♥   

Atrox

 • Global Moderator
 • Über Fur
 • ****
 • Innlegg: 3199
  • Vis profil
  • FA
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #73 på: 12. mar, 2011, 16:25 »
JEG ER SÅ TRØTT

Zaty

 • Hyperaktiv Fur
 • ****
 • Innlegg: 1366
 • <3 Jinnai <3
  • Vis profil
Sv: RANDOM SHOUTS!
« Svar #74 på: 12. mar, 2011, 23:28 »
FY BILLY SÅ SLITEN EG ER! GÅTT FRA KIWI OG OPP PÅ 1 TIME OG 20 MINUTTER

Klikketiklikk :D